Общата теория на относителността (геометрична теория), Парадоксът на Айнщайн-Подолски-Розен (мисловен експеримент в квантовата механика), Специалната теория на относителността (теория във физиката), доказването на Брауновото движение (с научни изследвания),  E=mc² — Уравнението на Айнщайн (еквивалентност на масата и енергията),…