В отговор на развиващите се потребности на аудиторията и гарантиране отстояването на обществената услуга в цифрово пространство, от август 2017 г. Българското национално радио предлага отворен достъп до част от националния звуков архив чрез сайта archives.bnr.bg.

Съдържанието на сайта се създава от редакторите в отдел „Интернет съдържание“ към Дирекция „Архивен фонд“ и е съобразено със съвременните потребители от различни поколения. Чрез специално създадени текстове представяме записи, съхранени в архивите на Радиото. В категориите Времена и хора, Музика, Култура, Радиотеатър и Спорт развиваме теми, свързани със значими събития и личности от обществения, политически и културен живот на България и света.

Специално внимание е отредено на категорията БНР през годините, в която систематизираме информация и събития от историята на Радиото, фотогалерии в рубриката Поглед назад, а в Страници от радиоефира представяме емблематични предавания от минали години.

Стремим се към устойчиво във времето обогатяване на архивите на БНР с ценни записи и фотографии, които получаваме от нашите читатели и слушатели в инициативата „Изпрати запис“.

Архивът на Българското национално радио се състои от три основни части: Златен фонд, Фонотека и Справочна редакция.

Златен фонд

Златният фонд на Българското национално радио е безценна колекция от аудио документи със статут на национален звуков архив и е член на Международната асоциация на звуковите и аудиовизуални архиви.
Златният фонд съхранява безсрочно над 16 хиляди архивни единици – звукови документи за значими събития от обществения живот в България и по света – политически, икономически, културни, спортни и др., документални записи на заседанията на Народното събрание, интервюта с изявени творци и общественици, изпълнения на стойностни художествени произведения.

Фондът се попълва основно от звукови документи, продукция на БНР, както и от записи, предоставени от външни лица и организации. Оригиналите се съхраняват в единственото за страната специализирано лентохранилище на БНР, намиращо се в Боровец.

За официално начало на Златния фонд се счита датата 27 ноември 1957 г., когато е регистриран първият звуков документ и започва описването и организирането на записите във ведомост. Най-старият запис във Фонда е от 1897 г. – „Българско хоро“ от Алоис Мацак, чешки капелмайстор и композитор с големи заслуги за развитието на българската военна музика.

Златният фонд става достояние на аудиторията чрез националните и регионалните радиопрограми и чрез избрано съдържание, публикувано на archives.bnr.bg.

Фонотека

Фонотеката на Българското национално радио е създадена през 1935 година по времето на първия директор Сирак Скитник. Още тогава възниква необходимостта от попълване на музикалния фонд за нуждите на радиопрограмата. Именно така се появява Дискотека на грамофонни плочи, предшественик на днешната Фонотека. Първите постъпления са 40 пълни комплекта опери на Миланската скала, Парижката и Берлинската опери, оперети и симфонични творби.
Фонотеката съхранява и управлява звукозаписния музикален и драматургичен фонд на БНР, където се пазят: записите на 6-те музикални състава на Радиото, пиесите на Радиотеатъра, оригинални български произведения, солови и хорови изпълнения на личности с изключителен принос в развитието на българската култура.

Хранилищата на Фонотеката са дом за около 1 милион архивни единици – музикални записи, музикално-говорни, продуцирани от БНР, както и записи, постъпили чрез обмен с чужди радиостанции и закупени от най-големите музикални къщи в света.

Тези звукови документи стават достояние на аудиторията чрез националните и регионалните радиопрограми и чрез избрано съдържание, публикувано на archives.bnr.bg.

Справочна редакция

Справочна редакция е създадена през 1959 година, за да събира, систематизира и предоставя информация за нуждите на програмите на Националното радио. Тя съхранява повече от 150 хиляди архивни единици, еквивалентни на стотици хиляди страници.

Информационните досиета са разпределени в три тематични раздела – България, Светът и Личности. Вече над 60 години те се попълват от основния периодичен печат, информационните емисии на БТА и редица информационни агенции, които представляват обществен и журналистически интерес. Редакцията се позовава и на енциклопедии, речници, статистически и информационни годишници и др. Обобщената и проверена информация в базата от данни служи за основа при изготвяне на специализирани тематични бюлетини и годишен календар, до които имат достъп всички редактори от БНР. Справочна редакция работи и с външни посетители, които имат достъп до архивните единици срещу абонамент или такса.

Към Справочна редакция е обособен и специализираният библиотечен фонд на Радиото, който надхвърля 26 500 архивни единици.