На 9 юни 1948 година в Париж под егидата на ЮНЕСКО е основан Международният съвет на архивите (ICA) – неправителствена организация с цел засилване на сътрудничеството между различните архивни институции, опазване на архивните единици и разширяване на тяхната достъпност за ползване. България се присъединява към Съвета през 1960 година и с членството на страната у нас започва да се отбелязва Националният ден на архивите. През 2004 година във Виена се провежда Международен конгрес на Съвета. Участниците приемат резолюция, с която да поискат от ООН да обяви Международен ден на архивите. 3 години по-късно в Квебек, където се провежда Годишното общо събрание, датата 9 юни е избрана за Международен ден на архивите.

Денят се отбелязва от 2008-а, като в неговото честване е заложена идеята да се припомня значението на архивите в съвременния контекст, както и възможността те да бъдат на разположение на обществеността. Често пъти архивите се възприемат като документи само за тясно специализирана употреба, които са труднодостъпни и са от интерес само за историците. Но по своята същност, архивното наследство е ценно свидетелство за икономическото, политическото, социалното и културното развитие на човечеството и неговото опазване е от изключително значение за всяка нация, която иска да съхрани своята историческа памет.

Международният ден на архивите има за цел:
да засили вниманието на обществеността към значението на архивите като фундамент на човешките права и идентичност;
⇒ да повиши осведомеността сред отговорните лица за ползите от целесъобразно управление и развитие на архивите;
⇒ да разшири информираността на публичния и частния сектор относно необходимостта от дългосрочно запазване на архивите и от осигуряване на достъп до тях;
⇒ да сведе до знанието на по-широка аудитория редки и уникални документи, които се съхраняват в архивните институции.

Българското национално радио събира, записва, излъчва и съхранява солидна документация за значими събития и личности от обществения живот в страната и света, управлява звукозаписния музикален и драматургичен фонд на БНР в продължение на повече от 80 години. Безценната колекция от аудио документи е със статут на национален звуков архив. Звуковото богатство, което се съхранява в архивите на Националното радио, става достояние на аудиторията чрез националните и регионални радиопрограми и чрез избрано съдържание, публикувано на archives.bnr.bg.