Повече от половин век БНР събира в своите архиви огромен масив от документи и материали. Днес Справочна редакция притежава повече от 150 000 архивни единици, еквивалентни на стотици хиляди страници. Началото поставят четирима души, които през 1953 г. започват да събират публикации по конкретна молба на журналисти от радиото. През 1959 г. вече е създадена самостоятелна редакция с цел събиране и предоставяне информация за нуждите на всички програми и предавания на Националното радио. Задачата на екипа е да подпомага журналистите при подготовката на предаванията – всекидневно се събира, обработва и предоставя разнообразна информация по всички въпроси, представляващи обществен и журналистически интерес. Десетките хиляди досиета съдържат над 2 млн. публикации за държавите в света и за България, за местни и световни събития, за международните организации, за българи и чужденци, разпределени в три тематични раздела – България, светът, личности. Тук се намира и така нареченият „говорен архив” – текуща обработка на предадените за съхранение в Справочна редакция сценарии за предаванията на БНР. Справочна редакция е преминала изцяло на електронна обработка на информацията. Към момента електронната база данни възлиза на 104 600 записа, които месечно се обогатяват с нови 2000. Редакцията разполага с всички основни помагала: енциклопедии, речници от различен вид, статистически годишници, летописи на периодиката, информационни годишници и др. Повече от 60 години в нейните хранилища на български и на чужди езици се събират и систематизират в тематични отдели статии от вестници и списания, третиращи един или друг въпрос. Всекидневно се извършва прочит, анализ и подбор от 15 всекидневника и 30 български издания с друга периодичност, както и преглед на информационните емисии на БТА и други информационни агенции. Обобщената и проверена информация в базата от данни служи за основа при изготвяне на специализирани тематични бюлетини и годишен календар, които се ползват активно от всички програми на БНР. За всяко тримесечие Справочна редакция подготвя предварителен график, предназначен за планиране на ежедневната радио продукция. Всеки ден се разпространява подготвеният специализиран електронен бюлетин по публикации на тема Радиото и другите български електронни медии. В Библиотеката на БНР е създадена база от данни, която поддържа цифровия архив на документацията. Системата дава възможност за съвместяване на базите от данни със звуковите файлове и документите. Специализираният библиотечен фонд надхвърля 26 500 архивни единици – книги и периодика, картотеки, каталози и библиографии.